Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden van Eden Schwartz

 

Definities

 

Verkoper: Eden Schwartz BV

Statutair gevestigd: Koningin Wilhelminaplein 13, ruimte 02.04.15, 1062 HH Amsterdam

Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34156906

BTW nummer: NL8098.98.299.B01

IBAN: NL05 RABO 0324 6369 46

 

Bezoekadres:

World Fashion Centre, showroom 02.04.15

Koningin Wilhelminaplein 13

1062 HH Amsterdam

 

Correspondentieadres:

Postbus 77831

1070 LK Amsterdam

 

Emailadres: shop@edenschwartz.com

Telefoonnummer: 06-21513107

Telefonisch bereikbaar: Ma-Vr 9:00-20:00 | Za 10:00-14:00

Website: www.edenschwartz.com

 

Koper: een natuurlijke persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon Verkoper een overeenkomst sluit.

 

Bestelling: een door Koper volgens de omschreven procedure geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere Producten.

 

Product: een door Verkoper op de Website ter verkoop aangeboden Eden Schwartz product. 

 

Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product inclusief de BTW en de verzendkosten. 

 

Overeenkomst: de Bestelling die door Verkoper als zodanig is geaccepteerd.

 

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden, die door Verkoper online beschikbaar zijn gesteld op www.edenschwartz.com zijn van toepassing op bestellingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder koop/verkoop van een Product op of via de Website.

 

Artikel 2 - Het aanbod

 

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is ruim voldoende en accuraat om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Eden Schwartz BV niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a) de prijs inclusief BTW of andere belastingen;

b) kosten (af)levering;

c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d) de wijze van betaling en (af)levering;

e) de termijn voor aanvaarding van het aanbod; en  het adres waar en de termijn waarbinnen de Consument een klacht kan indienen.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

 

1. De Consument kan bij Eden Schwartz BV een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op www.edenschwartz.com volledig in te vullen.

2. Eden Schwartz BV zendt Consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de betreffende bestelling bevestigt. Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door Eden Schwartz BV in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld.

3. De Overeenkomst komt tot stand nadat Eden Schwartz BV de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit de in lid 3 genoemde bevestigings-mail), de bestelling door de consument is betaald en door Eden Schwartz BV is verzonden.

4. Eden Schwartz BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat Eden Schwartz BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Eden Schwartz BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van Producten

 

1. De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden.

2. Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

3. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Eden Schwartz BV retourneren, conform de door Eden Schwartz BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 5 - Kosten  in geval van herroeping

 

1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Eden Schwartz BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 6 - Uitsluiting Herroepingsrecht

 

1. Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Eden Schwartz BV alleen worden uitgesloten indien de Eden Schwartz BV dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:

a) die door Eden Schwartz BV tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; of

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 

Artikel 7 - De prijs

 

1. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Eden Schwartz BV

2. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro inclusief BTW.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 

Eden Schwartz BV staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 

1. Eden Schwartz BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument schriftelijk aan Eden Schwartz BV kenbaar heeft gemaakt. Indien de Consument aan Eden Schwartz BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Eden Schwartz BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Consument aan Eden Schwartz BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan haar bestellingen dienen te worden gezonden.

3. Eden Schwartz BV zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk binnen 14 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

4. De door Eden Schwartz BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst in stand laat. De Consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Eden Schwartz BV het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Consument al hetgeen zijn op grond van enige overeenkomst aan Eden Schwartz BV verschuldigd is, heeft voldaan.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Eden Schwartz BV.

 

Artikel 11 - Betaling

 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan aan Eden Schwartz BV voor de vermelde uiterste datum betalen en conform de betaalwijze die zijn aangegeven op de Website.

2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Eden Schwartz BV te melden.

3. Indien de Consument met enige betaling in gebreke is, is Eden Schwartz BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Indien de prijzen voor de aangeboden Producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 Dagen na mededeling van de prijsverhoging door Eden Schwartz BV

 

Artikel 12 - Klachtenregeling

 

1. Eden Schwartz BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, welke wordt vermeld op de Website en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Op het moment van ontvangst zal Consument controleren of de Producten qua aantal en hoedanigheid aan de Overeenkomst voldoen.

3. Consument kan geen beroep meer doen op het feit dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, indien Consument dit niet binnen 14 Dagen tijd aan Eden Schwartz BV heeft gemeld.

4. Bij Eden Schwartz BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Eden Schwartz binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 13 - Veiligheid en Privacy

 

1. Indien de Consument Producten koopt van Eden Schwartz BV mag Eden Schwartz BV de Consument informeren over eigen, gelijksoortige Producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien Consument geen e-mails van Eden Schwartz BV wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar info@edenschwartz.com of kan gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.

2. Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van Eden Schwartz BV van toepassing. Deze zijn te vinden onder 'Privacy Policy' op de Website.

 

Artikel 14 - Diversen

 

1. Wanneer door Eden Schwartz BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Eden Schwartz BV deze algemene voorwaarden soepel toepast.

2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Eden Schwartz BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eden Schwartz BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan:

blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht; en

de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.

4. Eden Schwartz BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.  

 

 

+

INLOGGEN

Je bent 60 minuten niet actief geweest op de website. Log opnieuw in. Dit is om veiligheidsredenen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Wachtwoord opvragen

Bedankt, binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail van ons met daarin een persoonlijke link. Klik op de link om een nieuw wachtwoord op te geven.